Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Zatrudnienie/Praca

Od 1 października 2015 r. rolnicy, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby podjąć opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, będą mogli wybrać ubezpieczenie w KRUS lub w ZUS.

 

21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dotychczas rolnik, podejmujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, jaką jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeśli chciał otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Tym samym był on wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS. Wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta zgłaszał te osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS i opłacał za nie składki ubezpieczeniowe, co daje tym osobom gwarancję uzyskania w przyszłości emerytury.

- Projekt daje możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym rolników, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną – przekonywał poseł Henryk Smolarz podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji. – Jeśli zdecydują się na pozostanie w KRUS, organ za to odpowiedzialny będzie opłacał tam właśnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Skutki tych zmian są korzystne dla rolników, gdyż składki będą opłacane w kwocie równej 10 proc. najniższej emerytury, będzie to więc obciążenie niższe niż z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Zmiany dotyczą 6 tys. osób

Nowe przepisy umożliwią też rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do KRUS osobom pobierającym już świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekuna.

Stanowisko rządu jest pozytywne, jeśli chodzi o planowane zmiany, o czym poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

- Te zmiany dotyczą ok. 6 tys. osób – poinformował wiceminister.

Projekt ustawy nie wzbudza wątpliwości posłów opozycji i w pierwszym czytaniu została ona przyjęta jednomyślnie oraz skierowana do dalszych prac sejmowych. Wejście w życie nowych przepisów przewidywane jest na 1 października br.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

 1.  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 2.  kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Continue Reading Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

  Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  WYSOKOŚĆ POMOCY

  Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

  1.  w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  2. Continue Reading Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

   Zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

   PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

   O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

    Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

    •  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
    •  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
    • Continue Reading Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

     Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

     Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą – jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

     Continue Reading Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w 20. otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 17 lipca 2015.

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

      Continue Reading XX konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

       Rekrutacja do Projektu „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” rusza już od jutra, 1 kwietnia 2015r. – to nie prima aprilis :)

        

       • Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?
       • Chcesz znaleźć ciekawą pracę?
       • Nie wiesz, jak zabrać się do jej skutecznego szukania?
       • Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
       • Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?
       • Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?

        

       Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

       Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

        

       Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

        

        

       Okres realizacji Projektu: 01.04.2015r. – 31.03.2016r.

       Projekt jest realizowany przez Fundację w oddziałach:

        

       • w Krakowie (ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków)
       • w Warszawie (Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa)

        

       Czemu służy Projekt?

       •         zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,

       •         udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku kompercyjnego,

       •         zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

        

       Z czego możesz skorzystać?

       •         z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,

       •         z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,

       •         z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,

       •         z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,

       •         ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (50% uczestników),

       •         z trzymiesięcznego, płatnego stażu, realizowanego przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej (90% uczestników).

        

       Jakie są warunki uczestnictwa?

       •         motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,

       •         brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2015r.,

       •         wiek aktywności zawodowej,

       •         posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

       •         przejście procesu rekrutacji do Projektu,

       •         pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

        

       Informacji na temat Projektu udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w swoich biurach:

       • ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, tel. (12) 629 85 14
       • pl. Konstytucji 5/4,  00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73

        

        

       Projekt współfinansowany ze środków PFRON.