Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Edukacja


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będziemy ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych dokumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja. Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami z gmin liczących nie więcej niż 100 tys.  mieszkańców.

W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze. Będziemy pomagać im w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnością).

W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą gminy, biblioteki i mieszkańcy? Dlaczego warto zrealizować projekt razem z nami? Jak będą wyglądały kolejne kroki związane z projektem? Więcej szczegółów znajduje się na portalu biblioteki.org: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3436

Aktualne informacje o projekcie zamieszczamy na stronie: e-mocni.org.pl.