Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Wydarzenia

Wśród Europejek rośnie bezrobocie. Rośnie też odsetek kobiet wycofujących się z rynku pracy, a regułą jest różny poziom wynagradzania mężczyzn i kobiet. To niejedyne zjawiska dotyczące kobiet na rynku pracy i w społeczeństwie. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety z niepełnosprawnością, posiadające niskie wykształcenie, emigrantki, czy te żyjące w ubóstwie. Nowy ponadnarodowy projekt Networking for improvement, independency and entrepreneurship to disadvantaged women” jest odpowiedzią właśnie na problemy nierówności społecznych i niskiej aktywności zawodowej kobiet.

Continue Reading Współpraca na rzecz niezależności i przedsiębiorczości kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zachęcam Panie zainteresowane projektowaniem biżuterii do przyjścia na bezpłatne warsztaty w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, w Krakowie (najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00). Więcej informacji pod numerem 12 629 85 14. Można nauczyć się, jak hobby przekształcić w pracę!
Warsztaty realizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu “Współpraca na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z następujących ułatwień:

 

1. Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wyborczy to osoba, która głosuje w imieniu wyborcy lub wyborczyni.

 

Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie lub mieście, co osoba udzielająca pełnomocnictwa lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby albo od więcej niż jednej osoby, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępnym, np. matką, dziadkiem, zstępnym, np. córką, wnukiem, małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub kurateli.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji wyborczej, do której przypisana jest osoba udzielająca pełnomocnictwa, mąż zaufania albo osoba startująca w wyborach.

 

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa należy złożyć do urzędu gminy do 16 października włącznie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

– pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez osobę mającą być pełnomocnikiem,

 

– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie dotyczy to osób powyżej 75 lat,

 

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie lub mieście, co udzielający pełnomocnictwa.

 

Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat skarbowych.

 

Pełnomocnik nie ma prawa żądać wynagrodzenia od wyborcy lub wyborczyni.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub wyborczyni lub na wniosek w innym miejscu na obszarze gminy lub miasta.

 

Wyborca lub wyborczyni może cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie woli do 23 października włącznie do wójta burmistrza, prezydenta miasta lub w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

 

2. Głosowanie przy użyciu nakładki w alfabecie Braille’a.

 

Osoba z niepełnosprawnością może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki w alfabecie Braille’a.

 

Nakładkę wydaje komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji.

 

3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania.

 

Osobie z niepełnosprawnością może, na jej prośbę, pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym jakakolwiek osoba z wyjątkiem członka lub członkini komisji wyborczej oraz męża zaufania.

 

4. Głosowanie w lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jeżeli dopisze się do spisu wyborców w tym obwodzie lub pobierze zaświadczenie o prawie do głosowania ze swojego urzędu gminy lub miasta.

 

Informacje o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością podane zostaną jako obwieszczenia i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych gminy lub miasta do 25 września.

 

Wniosek o dopisanie do obwodu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością można złożyć w urzędzie miasta lub gminy do 20 października włącznie.

 

5. Głosowanie korespondencyjne

Wszyscy, także osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, mogą zagłosować korespondencyjnie.

 


  „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

  Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj.: Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (10 techników i 11 liceów), jak również  współpraca ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem techniki chmurowej w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

  Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez trzy projekty które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

      wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna –projekt pilotażowy realizowanego z MRPO Oś priorytetowa 1. Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego liderem jest Akademia Górniczo Hutnicza a Województwo Małopolskie wraz z 5 uczelniami wyższymi oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne jest partnerem
      realizację zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, które są równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty systemowe realizowane przez Województwo Małopolskie w ramach POKL tj. Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” działanie 9.2.

  Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię. informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

  Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.


  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będziemy ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych dokumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

  Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja. Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami z gmin liczących nie więcej niż 100 tys.  mieszkańców.

  W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze. Będziemy pomagać im w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnością).

  W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

  Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą gminy, biblioteki i mieszkańcy? Dlaczego warto zrealizować projekt razem z nami? Jak będą wyglądały kolejne kroki związane z projektem? Więcej szczegółów znajduje się na portalu biblioteki.org: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3436

  Aktualne informacje o projekcie zamieszczamy na stronie: e-mocni.org.pl.

  Spotify, największy serwis oferujący dostęp do muzyki na żądanie, wprowadził zmiany w sposobie zarządzania danymi użytkowników. Serwis chciałby mieć dostęp do większej ilości informacji. Użytkownicy są oburzeni, szef Spotify uspokaja. Wierzycie mu?

  Spotify to serwis oferujący dostęp do muzyki za pomocą internetu. W swojej bazie ma kilkadziesiąt milionów utworów, z jego usług korzysta około 75 milionów osób. Jest dowodem na to, że branża muzyczna przeszła gigantyczną transformację, w którejsprzedaż muzyki online liczy się nie mniej niż sprzedaż tradycyjnymi kanałami.

  To pokaźna liczba, dlatego Spotify – przez moment – zapragnął być jak Facebook. Zapowiedział, że wprowadzi zmiany do sposobu zarządzania danymi użytkowników. Tak zwana “Polityka prywatności” miałaby pozwolić na zbieranie informacji o położeniu użytkownika oraz o jego znajomych.

  Oburzeni mogą spać spokojnie?

  W mediach pojawiły się doniesienia o oburzeniu użytkowników, którzy zaczęli obawiać się, że będą inwigilowani, że ich dane trafią w ręce np. reklamodawców. Reakcja użytkowników była gwałtowna, ale być może przedwczesna, bo Spotify twierdzi, że nowe zasady będą obowiązywać wyłącznie tych, którzy się na nie zgodzą.

  Co się zmienia?

  Daniel Ek, szef Spotify (tu znajdziecie wiele wskazówek dotyczących korzystania z serwisu), w swoim wpisie na firmowym blogu zapewnił, że nowe zasady zostaną jeszcze poddane analizie. Według zapewnień władz serwisu mają one obowiązywać tylko tych użytkowników, którzy wyrażą zgodę na zbieranie następujących informacji:

  Położenie. Informacja o położeniu użytkownika Spotify jest potrzebna po to, by móc podsunąć mu utwory popularne w miejscu, w którym przebywa. Udzielanie informacji o lokalizacji można w każdej chwili wyłączyć.

  Lista kontaktów. Jej importowanie jest potrzebne po to, by algorytmy Spotify mogły ustalić jakie utwory podobają się naszym znajomym. Importowanie listy kontaktów odbywa się za zgodą użytkownika.

  Udostępnianie danych o użytkowniku. Spotify twierdzi, że w tym zakresie nie zachodzą żadne zmiany – serwis dzieli się informacjami o użytkowniku z firmami przygotowującymi reklamy, jednak dane te są anonimowe.

  Zdjęcia. Są pobierane tylko za zgodą użytkownika po to, by za ich pomocą tworzyć okładki playlist i albumów.

  Spotify chce być jak Facebook?

  Szef Spotify twierdzi, że zmiany w zasadach zarządzania danymi są niezbędne, by “serwis mógł się nadal rozwijać”. Szefowie filmy zapomnieli jednak, że użytkownicy stali się bardzo wrażliwi na kwestie prywatności. Większość z nich z pewnością zmiany w “Polityce prywatności” przyjmie bez protestów. Dla części użytkowników Spotify nie musi być jak Facebook, albo YouTube, by dobrze działał.

  Z początkiem roku szkolnego rusza Dąbrowska Szkoła Rowerowa! Żeby uczestniczyć w zajęciach wystarczy mieć ukończone 18 lat. „Dąbrowska Szkoła Rowerowa czyli jak bezpiecznie jeździć na rowerze” jest to cykl bezpłatnych spotkań, warsztatów oraz zajęć dla mieszkańców miasta, którzy jeżdżą lub chcą jeździć rowerem po Dąbrowie Górniczej, ale mają obawy przed poruszaniem się na nim w ruchu ulicznym.

  W ramach projektu każdy uczestnik będzie mógł uaktualnić swoją wiedzę o przepisach drogowych, poznać dobre praktyki i ciekawe rozwiązania typowych problemów. Sprawdzi także swoje umiejętności podczas indywidualnego przejazdu pod okiem eksperta.

  Każdy z nauczycieli jest doświadczonym rowerzystą miejskim z dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną na temat przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Rower to środek lokomocji, narzędzie do uprawiania sportu, sprzęt turystyczny oraz sposób na życie.

  W ramach Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej będzie można bezpłatnie uczestniczyć w następujących spotkaniach:
  1. Wykład na temat Prawa o Ruchu Drogowym, zrównoważonego transportu, najważniejszych przepisów dotyczących rowerzystów, zasad poruszania się w ruchu ulicznym itp.
  2. Warsztaty uczące obsługi technicznej roweru, pokazania w jaki sposób naprawić drobne awarie (przebita dętka, problem z hamulcami itp.) by bezpiecznie dojechać do celu.
  3. Zajęcia z indoor cycling pokazujące w jaki sposób możemy dbać o naszą kondycję fizyczną w zimie oraz podczas złych warunków atmosferycznych.
  4. Turystyka rowerowa – pokaz slajdów z wyprawy rowerowej. Przedstawienie tajników turystyki rowerowej – planowanie, wytyczanie trasy, pakowanie, podróż itp.
  5. Jazda praktyczna – przejazd wybranej przez siebie trasy (np. z miejsca zamieszkania do pracy, z miejsca zamieszkania na tereny zielone itp.) wraz z instruktorem, który pokaże jak bezpiecznie pokonać mijane skrzyżowania, kiedy jechać jezdnią, kiedy drogą dla rowerów, a kiedy można jechać chodnikiem. Instruktor wskaże też newralgiczne punkty podróży, ze zwróceniem uwagi na pierwszeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych.
  6. Wycieczka rowerowa podsumowująca projekt.

  Aby uczestniczyć w zajęciach Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej należy w terminie do 31 sierpnia 2015 wypełnić ankietę i przesłać.
  Ankietę można przesłać na jeden z trzech sposobów:
  1. wypełnienie i wysłanie elektronicznie na stronie internetowej – po poprawnym wysłaniu ankiety otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania ankiety,
  2. pobranie formularza ze strony, wydrukowanie go oraz dostarczenie do jednego z Partnerów:
  – Biblioteka Miejska, przy ulicy Kościuszki 25;
  – Punkt Informacji w C.H. Pogoria;
  – Informacja w Urzędzie Miasta, przy ulicy Granicznej 21.
  3. Pobranie papierowej wersji formularza, wypełnienie i złożenie u jednego z Partnerów:
  – Bibliotece Miejskiej, przy ulicy Kościuszki 25;
  – w Punkcie Informacji w C.H. Pogoria;
  – w Informacji w Urzędzie Miasta, przy ulicy Granicznej 21.

  Po weryfikacji zgłoszeń, organizatorzy skontaktują się z osobami wypełniającymi ankietę, w celu poinformowania czy zakwalifikowały się do udziału w pierwszej edycji Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej

  W Sejmie jest dyskutowana i szybko głosowana propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowanego z takim trudem od 2008 roku przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, któremu bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju.

  Pomóżcie nam zatrzymać ten proces. Wysyłajcie faxem lub mailemsek.marszalka@sejm.gov.pl list o podobnej treści do Pani Marszałek Sejmu – (w załączniku list i ekspertyza).

  Powiadamiajcie o zaistniałej sytuacji wszystkie środowiska w kraju, proście o pomoc autorytety i media. To jest najwyższy stopień lekceważenia i niesprawiedliwości wobec osób chorujących psychicznie. Ta sytuacja dotyka 25% obywateli naszego kraju, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie możemy do niej dopuścić.

  Liczba bezdomnych psów i kotów w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła aż o ¼. Obecnie przekracza 3 000 000. Jednak te wstrząsające dane rzucają światło na zaledwie część problemu – bezpańskie zwierzęta schwytane przez hycli lub umieszczone w schroniskach zwykle czekają bowiem fatalne warunki bytowe.

  Kampania społeczna „wyrzucone.pl” zwraca uwagę na zazwyczaj niedostrzegane, milczące cierpienie zwierząt, które bezgranicznie ufają ludziom, a które skazywane są na porzucenie, często z niezwykle błahych powodów. Akcja promuje odpowiedzialną adopcję lub zakup czworonożnego przyjaciela.

  Kampania „wyrzucone.pl” w niestandardowy sposób uświadamia, że decyzja o przyjęciu pod swój dach czworonoga to decyzja niezwykle ważna, odpowiedzialna i przede wszystkim – nieodwracalna. Tak istotny krok podejmowany pod wpływem impulsu najczęściej kończy się fizycznym i psychicznym cierpieniem zwierzęcia. Młode psy i koty szybko przestają być małe i bezproblemowe. Dla wielu ludzi jedynym rozwiązaniem w takich okolicznościach jest wyrzucenie pupila na ulicę, przywiązanie go do drzewa w lesie lub pozostawienie w schronisku gdzie, jak wykazuje raport NIK, w większości przypadków zwierzęta bezgranicznie cierpią i przedwcześnie umierają.

  Głównym nośnikiem kampanii są rozwieszane w przestrzeni miejskiej ogłoszenia ze zrywkami. Intrygujące, kolorowe, z pozoru słodkie plakaty z kociakiem czy psiakiem mają jednak inny, o wiele mniej uroczy przekaz: „Właśnie decydujesz o losie zwierzaka. Pamiętaj, że twoja decyzja jest nieodwracalna”. I taki właśnie napis widnieje na odwrocie zrywek.

  Kampania nie jest akcją komercyjną, nie stoi za nią żaden sponsor. Całość przygotowała własnym sumptem agencja Polymus i zaprzyjaźnione z nią osoby. Pozostaje nam prosić Państwa o wsparcie.

  „Wyrzucone.pl”– fakty:

  • Prawie 14 000 rozdanych plakatów;

  • Ponad 21 000 polubień na Facebooku;

  • Ponad 2100 osób, które zgłosiły się do pomocy;

  • Blisko 61 000 odsłon strony www.wyrzucone.pl.

  Wspominali o nas: TVN24, Polsat News, Polskie Radio Trójka, Polskie Radio 24, MUZO.PL, Radio Eska, Tok FM, IARNewsweek.pl, Wyborcza.pl, Radio RDC, Kocie Sprawy.

  Znane osoby, które popierają akcję: Stanisław Soyka, Beata Sadowska, Stanisław Tym, Adam Wajrak, Kora i Kamil Sipowicz, Beata Pawlikowska, Agata Buzek, Kazimiera Szczuka, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Rafał Mroczek, prof. Magdalena Środa, Dorota Sumińska, Dorota Warakomska, Joanna Krupa, Dawid Woliński, Sylwia Nowak.

  Kluczowe komunikaty kampanii społecznej „Wyrzucone.pl”:

  • Nie wyrzucaj – porzucanie zwierząt jest przestępstwem (ustawa o ochronie zwierząt art. 6 ust. 2 punkt 11) i jest kwalifikowane jako znęcanie się.
  • Zwierzę to nie zabawka! Nie adoptuj i nie kupuj go jako prezentu lub pod wpływem impulsu.
  • Nie ulegaj modzie na czworonożne maleństwa – pięcio- czy sześciotygodniowe zwierzęta są zdecydowanie za młode na oderwanie od matki.
  • Zahamuj rozmnażanie. Zwiększony popyt na małe zwierzęta nakręca bezlitosną spiralę hodowlaną.
  • Uważaj na pseudohodowle – nawet 500 000 psów „w typie rasy” rocznie produkują podziemne rozmnażalnie.
  • Nie kupuj – adoptuj! Schroniska są przepełnione zwierzętami. Również rasowymi. One też czekają na lepsze życie.
  • Porażające statystyki – według oficjalnych danych w polskich schroniskach przebywa około 100 000 zwierząt.
  • Pamiętaj – w schronisku nie przeżywa co czwarty pies i co drugi kot.
  • Zwierzęta czują: strach, głód, zimno, pragnienie, samotność, ból. Nie krzywdź – nie wyrzucaj!
  • Wstydliwy fakt – Polska jako jeden z nielicznych krajów nie podpisała Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Domowych.

  Kampania, oprócz wykorzystywania plakatów rozwieszanych w przestrzeni miejskiej,

  komunikuje się głównie w Internecie:

  • na stronie: www.wyrzucone.pl/,

  • na facebookowym profilu: www.facebook.com/wyrzuconepl,

  • na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM5eWqGlL2L7ebYmGlk5qLQ?feature=hovercard,

  • oraz na Instagramie: instagram.com/wyrzucone.pl

  http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1655732.html#