Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Zatrudnienie/Praca

Zachęcam Panie zainteresowane projektowaniem biżuterii do przyjścia na bezpłatne warsztaty w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, w Krakowie (najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00). Więcej informacji pod numerem 12 629 85 14. Można nauczyć się, jak hobby przekształcić w pracę!
Warsztaty realizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu “Współpraca na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ponad 21 mln zł jest do rozdysponowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie. Pieniądze będą przeznaczone na walkę z bezrobociem młodych, w tym osób z niepełnosprawnością. To pierwsze rozdanie pieniędzy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Jak powiedział PAP dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, urząd spodziewa się bardzo dużego zainteresowanie konkursem.

- Proszę o aktywność, tworzenie projektów realnie rozwiązujących problemy Podkarpacia i składanie wniosków – zaapelował.

Pieniądze na niwelowanie barier

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in. agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe, zajmujące się promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową. Wnioski przyjmowane będą do 16 września 2015 r.

Pieniądze przeznaczone mogą być na walkę z bezrobociem wśród osób w wieku od 15 do 29 lat, które nie kontynuują nauki, są bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy (tzw. młodzież NEET).

Jak zaznaczył Tomasz Czop, wsparcie może dotyczyć określania ścieżki zawodowej, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

- Dodatkowo będziemy bardzo mocno promować działania, służące zakładaniu własnych działalności gospodarczych i niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania zatrudnienia – podkreślił.

Młodzi, czyli połowa bezrobotnych

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się 26 sierpnia br. w rzeszowskim urzędzie marszałkowskim.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpacie ma do wydania na aktywizację bezrobotnych ponad 157 mln euro. Według szacunków WUP, z tego programu skorzysta w regionie ok. 60 tys. osób.

Na koniec czerwca w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 120,5 tys. osób bezrobotnych. Osoby młode (tj. od 18 do 34 lat) stanowiły łącznie ponad 46 proc. ogółu osób bezrobotnych.

PO WER jest finansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet całego programu na lata 2014-2020 to ok. 4,7 mld euro.

  Od 1 października 2015 r. rolnicy, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby podjąć opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, będą mogli wybrać ubezpieczenie w KRUS lub w ZUS.

   

  21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Dotychczas rolnik, podejmujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, jaką jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeśli chciał otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Tym samym był on wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS. Wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta zgłaszał te osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS i opłacał za nie składki ubezpieczeniowe, co daje tym osobom gwarancję uzyskania w przyszłości emerytury.

  - Projekt daje możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym rolników, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną – przekonywał poseł Henryk Smolarz podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji. – Jeśli zdecydują się na pozostanie w KRUS, organ za to odpowiedzialny będzie opłacał tam właśnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Skutki tych zmian są korzystne dla rolników, gdyż składki będą opłacane w kwocie równej 10 proc. najniższej emerytury, będzie to więc obciążenie niższe niż z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

  Zmiany dotyczą 6 tys. osób

  Nowe przepisy umożliwią też rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do KRUS osobom pobierającym już świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekuna.

  Stanowisko rządu jest pozytywne, jeśli chodzi o planowane zmiany, o czym poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

  - Te zmiany dotyczą ok. 6 tys. osób – poinformował wiceminister.

  Projekt ustawy nie wzbudza wątpliwości posłów opozycji i w pierwszym czytaniu została ona przyjęta jednomyślnie oraz skierowana do dalszych prac sejmowych. Wejście w życie nowych przepisów przewidywane jest na 1 października br.

  Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy nie wygląda korzystnie. Jak wynika z aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł w I kwartale 2014 roku 16,3%, o ponad 40 p.p. mniej niż w przypadku ogółu ludności. Wskaźnik zatrudnienia też nie wygląda lepiej. Jedynie 13,5% wszystkich osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracuje zarobkowo, co daje wartość o blisko 40 p.p. mniejszą niż w przypadku wszystkich Polaków. Co więcej stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wyniosła 17,4%, a więc o 6,8 p.p. więcej niż dla ogółu Polaków. Dlatego problem osób niepełnosprawnych i ich znikomej obecności na rynku pracy jest obecnie tak palącym problemem społecznym w Polsce, zarówno dla rządzących jak i pracodawców.

  Continue Reading Dobre prkatyki w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

   Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

   •  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
   •  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
   • Continue Reading Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

     

     

    Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z powodu konieczności opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. A co w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne i jeden rodzic nie radzi sobie z opieką?

     

    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 7/11), określa, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje każdemu z rodziców, jeżeli więcej niż jedno dziecko wymaga stałej opieki i udziału opiekuna/ rodzica w terapii i rehabilitacji. Ustawa o świadczeniach rodzinnych na ten moment nadal nie uwzględnia brzmienia powyższego wyroku.

    Czy oznacza to, że nadal tylko jeden rodzic może być na świadczeniu? Nie do końca.

     

    Jeśli w waszej rodzinie jest więcej niż jedno dziecko wymagające stałej lub długotrwałej opieki (posiada orzeczenie o niepełnosprawności z oznaczeniem WYMAGA w punktach 7 i 8) to drugi rodzic również może wnioskować o świadczenie pielęgnacyjne. Pierwsza decyzja najprawdopodobniej będzie odmowna (podstawą do niej są nie zmienione jeszcze zapisy art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych), ale wtedy należy odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (na wniesienie odwołania jest 14 dni od dnia otrzymania decyzji). W odwołaniu należy powołać się na wyżej wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja organu odwoławczego powinna być wiążąca dla organu pierwszej instancji, a zatem na podstawie decyzji SKO urząd przyjmujący wniosek rodzica może go rozpatrzyć pozytywnie.

     

    Rodzice kontaktujący się z nami, informowali już o skuteczności powyższej metody. A zatem, jeśli sytuacja rodzinna jest na tyle trudna, że oboje rodzice są zmuszeni zająć się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi, to mogą skorzystać z tej podpowiedzi