Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen er ermee akkoord te gaan:

De volgende terminologie is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden: “Gebruiker”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en die de voorwaarden van DigiPlace4All aanvaardt. “DigiPlace4All”, “Onszelf”, “wij” en “ons”, verwijst naar DigiPlace4All. “Partij”, “partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de gebruiker en onszelf, of de gebruiker of onszelf. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en / of hij / zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwt en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

Privacybeleid

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen DigiPlace4All gebruiken enkel informatie van individuele gebruikers op individuele basis waar dit nodig is voor de goede werking van DigiPlace4all. We herzien voortdurend onze systemen en gegevens om de best mogelijke service aan onze gebruikers te waarborgen.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie over de gebruikers en hun respectievelijke gegevens worden beschouwd als vertrouwelijk en zullen dus niet worden bekendgemaakt aan derden. Gebruikers hebben het recht om zich volledig uit het systeem te laten verwijderen, op voorwaarde dat dit met een redelijke opzegtermijn gebeurt. Gebruikers worden verzocht om kopieën van alle communicatie in verband met het aanbieden van onze diensten bij te houden. In voorkomend geval, zullen wij gebruikers de nodige schriftelijke informatie, kopieën van documenten, enz. beozrgen, en dit in het voordeel van beide partijen.

We zullen uw gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde e-mail. Elke e-mail die verstuurd wordt door DigiPlace4All zal enkel en alleen in verband kunnen worden gebracht met de levering van de overeengekomen diensten.

Vrijwaringsclausule

Uitsluitingen en beperkingen
De informatie op deze website wordt aangeboden op een “zoals is” basis. Voor zover toegestaan door de wet, zal DigiPlace4All:

  • alle verklaringen en garanties uitsluiten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die is of kan worden verricht door filialen of een andere derde partij, ook met betrekking tot eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze website en / of DigiPlace4All’s literatuur; en
  • alle aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder enige beperking, schade aan uw computer, computer software, systemen en programma’s en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte schade, gevolgschade en incidentele schade.

Beschikbaarheid

Tenzij anders vermeld, is deze website alleen beschikbaar in België, Bulgarije, Ierland en Polen. U bent zelf verantwoordelijk voor het evalueren van de geschiktheid voor een bepaald doel van elke download, programma en tekst beschikbaar via deze site. Distributie of herpublicatie van enig deel van deze site of de inhoud ervan is verboden, met inbegrip van framing of andere soortgelijke manier, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DigiPlace4All. DigiPlace4All garandeert niet dat de dienst van deze site ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, maar we zorgen voor zo goed mogelijke informatie. Door het gebruik van deze service vrijwaart u DigiPlace4All tegen verlies of schade, op welke wijze dan ook, en hoe dan ook veroorzaakt.

Logbestanden

Wij gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, bij het beheren van de site, het traceren van gebruikersverkeer en het verzamelen van brede demografische informatie. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, en dit voor het systeembeheer, het opsporen van gebruikspatronen en het oplossen van problemen, verlenen onze webservers automatisch standaard toegang tot informatie, waaronder het type browser, toegangstijd, URL die werd opgevraagd, en URL verwijzingen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen gebruikt binnen DigiPlace4All waar dit nodig is. Elke individueel identificeerbare informatie met betrekking tot deze gegevens zal nooit worden gebruikt op enigerlei wijze anders dan hierboven vermeld, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Net zoals de meeste interactieve websites maakt DigiPlace4All gebruik van cookies om ons in staat te stellen de gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden gebruikt in sommige onderdelen van onze site om bepaalde functionaliteit mogelijk te maken en het gebruiksgemak te verhogen voor de bezoekers.

Links naar deze website

Je mag geen een link naar een pagina van deze website plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u dit toch doet, dan doet u dit op eigen risico en zijn de uitsluitingen en beperkingen die hierboven uiteengezet zijn van toepassing.

Links vanaf deze website

Wij controleren of herzien de inhoud niet van websites van andere partijen die gekoppeld zijn aan deze website. De meningen of het materiaal dat op dergelijke websites staat zijn niet noodzakelijkerwijs gedeeld of onderschreven door ons en wij moeten dan ook niet als de uitgever van deze adviezen of materiaal worden beschouwd. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites. We moedigen onze gebruikers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de veiligheid en betrouwbaarheid van elke andere site evalueren vooraleer u persoonlijke informatie doorgeeft. DigiPlace4All zal geen enkele verantwoordelijkheid opnemen voor enig verlies of schade op welke wijze dan ook, ongeacht de oorzaak, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van uw persoonlijke informatie.

Copyright Vermelding

Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaat op alle tekst met betrekking tot diensten van DigiPlace4All en de volledige inhoud van deze website.

Communicatie

Contact informatie kan u vinden via onze Contacteer Ons link op onze website.

Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk jegens de andere voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Overeenkomst als deze te wijten is aan een gebeurtenis die buiten de controle van een dergelijke partij, waaronder maar niet beperkt tot een wet van God, terrorisme, oorlog, politieke oproer, opstand, rellen , burgerlijke onrust, daad van burgerlijke of militaire overheid, opstand, aardbeving, overstroming of elke andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte eventualiteit buiten onze controle, waarbij de beëindiging van een overeenkomst of contract veroorzaakt aangegaan, noch die redelijkerwijs konden worden voorzien. Elke partij die door een dergelijk geval wordt getroffen, stelt de andere partij vonverwijld in kennis en onderneemt alle redelijke inspanningen om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van enige overeenkomst hierin opgenomen.

Afstandsverklaring

Falen van een van beide partijen om aan te dringen op strikte naleving van enige bepaling van deze of een Overeenkomst of het falen van een van beide partijen om enig recht of rechtsmiddel waarop het, hij of zij recht heeft op grond daarvan mag niet leiden tot een vermindering van de verplichtingen uit hoofde van deze of andere overeenkomst. Geen verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst zal geldig zijn tenzij uitdrukkelijk wordt als zodanig worden aangegeven en door beide partijen ondertekend.

Algemeen

De wetten van België regeren deze voorwaarden. Door deze website [en het gebruik van onze diensten] gaat u akkoord met deze voorwaarden en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken voor alle geschillen die voortkomen uit dergelijke toegang. Als een van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook, (inclusief, maar niet beperkt tot de uitsluitingen en beperkingen hierboven uiteengezet), dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling gescheiden van deze voorwaarden en de overige voorwaarden blijven gelden. Falen van DigiPlace4All voor één van de in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst, of falen om bepalingen af ​​te dwingen om elke mogelijkheid tot opzegging, mogen niet worden opgevat als verklaring van afstand van dergelijke bepalingen uit te oefenen en hebben geen invloed op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht daarna naar elke afzonderlijke bepaling af te dwingen. Deze voorwaarden mogen niet gewijzigd, aangepast of aangevuld worden, tenzij schriftelijk en ondertekend overeengekomen door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van DigiPlace4All.

Kennisgeving van wijzigingen

DigiPlace4All behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen. Uw voortgezet gebruik van de site duidt aan dat u akkoord gaat met de aanpassingen. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat er wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina’s op onze site. Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we gebruik maken van onze site mbt persoonlijk identificeerbare informatie, dan zal er een kennisgeving per e-mail worden gedaan. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst 30 dagen voorafgaand aan deze veranderingen die plaatsvinden. U wordt daarom geadviseerd deze verklaring op een regelmatige basis te herlezen.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de gebruiker en onszelf. Met uw toegang tot deze website stemt u in en aanvaardt u de Niet-aansprakelijkheidsverklaring en de volledige Algemene Voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

© Auteursrecht 2013-2018 DigiPlace4all. Alle rechten voorbehouden.