Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Training digitale vaardigheden

Het artikel dat je hieronder kunt downloaden (Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale uitsluiting) handelt over de theoretische en methodologische vraagstukken omtrent het conceptualiseren en meten van digitale uitsluiting. De basisvraagstelling is hoe de cruciale karakteristieken voor digitale uitsluiting het best in kaart gebracht worden middels een kwantitatieve bevraging. Welke indicatoren dienen gemeten te worden? Hoe kunnen deze indicatoren vertaald worden in survey vragen en passende meet- en antwoordschalen? Hierbij zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan de notie van mediageletterdheid en digitale vaardigheden. Dit artikel geeft in de eerste plaats een uitgebreid overzicht van de tekortkomingen van huidige meetsystemen en bijhorende oorzaken en implicaties. In de tweede plaats wordt een verkennende analyse gemaakt van een meer genuanceerd en gecontextualiseerd kader voor het meten van digitale uitsluiting. Hierbij ligt de focus op 1) een herziening van de traditionele drempels – toegang, motivatie, gebruik en vaardigheden; en 2) op andere aspecten die in de theorie als cruciaal worden aangegeven. Aansluitend wordt gekeken naar de manier waarop deze aspecten in huidig onderzoek vertaald worden in indicatoren, survey-vragen en bijhorende meet- en antwoordschalen. Het artikel omvat eveneens een kritische analyse van de manier waarop digitale uitsluiting in kaart gebracht wordt in de SCV-survey (2001 tem. 2010) van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en geeft aan op welke manier uitbreiding en verbetering mogelijk is.
Continue Reading Een academische visie op digitale inclusie en uitsluiting

    Misschien ook relevant voor België J, oud artikel uit 2012 maar toch – De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8% van zijn werktijd aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dit een financiële strop van 19 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit het rapport ‘Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk’ van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente in opdracht van ECDL, CA-ICT en Digivaardig & Digiveilig. Volgens de onderzoekers dr. ing. Alexander van Deursen en prof. dr. Jan van Dijk zijn de uitkomsten ‘schokkend’ vanwege de omvang en omdat leidinggevenden en werknemers zich nauwelijks bewust zijn van het productiviteitsverlies. Van Deursen pleitte tijdens de presentatie van het onderzoek op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor meer gestructureerde ICT-trainingen, het verbreden van de rol van helpdesks en het formeler maken van spontane hulp van collega’s. Meer hierover via deze website.

      De vereniging DIGISTAP heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de digitale kloof voor personen met een verstandelijke handicap door: het organiseren van aangepaste vormingsprojecten in het kader van de niet-formele educatie; het nemen van andere sociaal-culturele initiatieven ter ondersteuning van de digitale vaardigheden van personen met een verstandelijke handicap en/of hun omgeving; werk te maken van diverse acties tot verkleinen van de digitale kloof.