Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Tewerkstelling

Van de Enter website geplukt:

Vanaf 1 mei 2015 vormen de vzw’s ATO, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één organisatie.

Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken. De volgende maanden werken we aan een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen. Ondertussen blijft onze dienstverlening onveranderd.

  Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

  Het agentschap integreert en promoot daarbij de principes van universal design, die de basisvoorwaarden scheppen, waardoor mensen, in al hun diversiteit en in een veelheid van situaties, op een zelfstandige, gelijkwaardige, veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen gebruikmaken van de omgeving.
  Continue Reading Toegankelijk Vlaanderen

   De subsidie van de Vlaamse overheid voor bedrijven die mensen met een handicap aanwerven is noodzakelijk omdat gehandicapten meestal een langere inwerktijd hebben.

   Werkgevers die gehandicapten aanwerven kunnen sinds juli 2008 een loonkostsubsidie krijgen, genaamd de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De VOP maakt deel uit van de aanpak van de Vlaamse regering om arbeidsgehandicapten vlotter aan werk te helpen in de privé-sector. Op kruissnelheid wordt hiervoor 24 miljoen euro uitgetrokken. De premie kan oplopen tot 60 % van de loonkost. Voor de werkgever is de vereenvoudiging van de loonkostsubsidie het belangrijkst. De twee bestaande systemen (CAO 26 en VIP) werden vervangen door één Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Met die premie hebben werkgevers de zekerheid dat ze in het eerste jaar 40% van de loonkost terugbetaald krijgen, daarna 30% en vanaf het vijfde jaar 20%. De premie wordt bovendien gebaseerd op het werkelijke loon en niet, zoals voordien, op het minimumloon in de sector. Reden voor de graduele benadering zijn de kosten die een werkgever vooral in het begin van de tewerkstelling maakt. Een werknemer met een handicap moet vaak langer ingewerkt worden, er zijn aanpassingen nodig in werkschema’s en taakverdelingen, enz. Een hogere premie dan deze basisbedragen is mogelijk, maar de werkgever moet dan wel zijn reële meerkost aantonen.In de nieuwe regeling wordt ook rekening gehouden met zelfstandige arbeidsgehandicapten. Ook zij kunnen een beroep doen op het systeem van de loonkostsubsidie.
   Continue Reading Vlaamse Ondersteuningspremie voor aanwerving gehandicapten

    Is een van uw werknemers ziek of gehandicapt? Dan kunt u als werkgever een vergoeding krijgen om hem in dienst te houden. U krijgt subsidie voor bijvoorbeeld een aangepast toilet, een traplift of een aanpassing van de werkplek.
    Er is ook een subsidie voor voorzieningen als een aangepaste bureaustoel of een brailleleesregel. De werknemer kan die meenemen naar een andere werkgever. Hij kan deze subsidie zelf aanvragen bij UWV.
    Wanneer komt men als werkgever in aanmerking?
    U gaat extra kosten maken voor voorzieningen om de werknemer in dienst te nemen of te houden.
    Continue Reading Subsidie aanpassingen op de werkplek (NL)

     In het kader van de problematiek van de bestrijding van discriminatie, schetst deze brochure eerst de grote lijnen van het beleid en de maatregelen gericht op het bevorderen van de inschakeling in het beroepsleven van werknemers met een handicap. Ze licht de draagwijdte van het begrip “redelijke aanpassingen” toe en reikt pistes aan voor de uitvoering aan de hand van talrijke concrete voorbeelden. Ze behandelt eveneens de bestaande voorzieningen waarop de werkgevers beroep kunnen doen om aanpassingen door te voeren en ze herinnert aan de acties die mogelijk werden door de wetgeving inzake bestrijding van discriminatie. Deze brochure werd gerealiseerd op initiatief van de Interministeriële conferentie ten behoeve van personen met een handicap. Doelgroep: werkgevers en bedrijfsverantwoordelijken.
     Continue Reading Wegwijs in de redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk

      De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De Vlaamse overheid wil op die manier de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt bevorderen.

      Voorwaarden

      Als u als werkgever een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of al in dienst hebt, dan krijgt u vijf jaar lang een premie van de VDAB.

      De maatregel geldt in de privésector, het onderwijs en voor werknemers die op 1 juli 2008 niet in dienst waren met een contract van onbepaalde duur in het lokaal bestuur dat de VOP aanvraagt of die er niet benoemd waren. Hij geldt niet bij de overheid en in beschutte werkplaatsen.
      Continue Reading Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor het aanwerven van personen met een arbeidshandicap

       Er zijn in Vlaanderen heel wat mensen die niet werken, die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en die op zoek zijn naar een baan. Om die mensen meer kansen te geven, heeft de Vlaamse overheid verschillende tewerkstellingsprogramma’s uitgewerkt.

        Sinds 1 maart 2010 is het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009 van kracht. Sinds 31 maart 2011 zijn er een aantal wijzigingen van toepassing. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen voor publiek toegankelijke gebouwen moeten rekening houden met de toegankelijkheidsregelgeving in Vlaanderen. De website www.toegankelijkgebouw.be geeft heel wat praktische informatie over de toegankelijkheidswetgeving in Vlaanderen. Ook vind je er verschillende tools die ontwerpers bij het ontwerpproces kunnen ondersteunen.
        Continue Reading Regelgeving