Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Tewerkstelling

Arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; het roept nog vaak weerstand op bij werkgevers. Er wordt al snel gedacht in ‘beperkingen’ en obstakels. Het idee is dat mensen met een beperking minder productief zijn, dat ze een groter risico op uitval hebben en dat het een hoop gedoe is om ze op een goede manier aan het werk te krijgen. Waarom zou u hier als werkgever vrijwillig aan beginnen?
Toch zijn er veel bedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben. De groep mensen met een arbeidsbeperking is zo divers dat er binnen vrijwel elke organisatie mogelijkheden zijn. Ook in uw organisatie werken zeer waarschijnlijk al mensen met een arbeidsbeperking, al wordt dat niet als dusdanig bijgehouden.
Continue Reading Succesverhalen over inclusief ondernemen

  De Europese richtlijn 2000/78/EG verbiedt elke discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op alle personen zowel in de overheidssector als in de particuliere sector en heeft betrekking op de voorwaarden voor toegang tot alle vormen van beroepsopleiding en tot arbeid in loondienst of als zelfstandige, met inbegrip van bevorderingskansen; op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning; op het lidmaatschap van een werkgeversof werknemersorganisatie. Deze twee richtlijnen zijn omgezet naar Belgisch Recht in de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Continue Reading Diversiteit op de werkvloer

   Van de VDAB website geplukt:

   Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en wil je graag extra ondersteuning in je zoektocht naar werk? Onze bemiddelaars helpen je met veel enthousiasme verder.

   Wat

   We luisteren naar je vraag en bekijken hoe we je het best kunnen helpen.

   Een greep uit ons aanbod:

   • Solliciteren: je leert de juiste vacatures opsporen, een goede brief en cv opstellen, een overtuigend gesprek voeren en je sollicitaties opvolgen.
   • Netwerken: je ontdekt hoe je de sociale media kan inzetten in je zoektocht naar een job en leert een professioneel netwerk opbouwen en inschakelen.
   • Continue Reading Jobbegeleiding

    Van de langdurig zieke personen die een individueel traject bij de VDAB hebben gevolgd, is op dit moment ongeveer veertig procent effectief aan de slag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers hierover. Door aan de slag te gaan, behouden langdurig zieken het contact met de arbeidsmarkt en krijgen ze op termijn zicht op wedertewerkstelling.

    Het aantal Belgen op beroepsactieve leeftijd met een ‘langdurige aandoening’ die aan het werk zijn, ligt momenteel onder het Europese gemiddelde. Via een samenwerkingsovereenkomst en individuele trajecten op maat trachten de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen mensen die daartoe gemotiveerd zijn en het fiat van hun arts hebben opnieuw aan het werk te krijgen. De trajecten op maat begeleiden arbeidsongeschikte personen volgens de eigen mogelijkheden en beperkingen en worden zo snel mogelijk na het begin van de arbeidsongeschiktheid opgestart. Dat verhoogt immers de kans op werk.
    Continue Reading Trajectbegeleiding VDAB helpt meer langdurig zieken aan werk

     Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS)
     Georges Henrilaan 278
     1200 Brussel
     T 02 732 53 24
     F 02 735 64 53
     E bcbs.cbpam@skynet.be

     Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
     Koningstraat 138
     1000 Brussel
     T 0800 12 800 (gratis telefoonnummer)
     F 02 212 30 30
     E epost@cntr.be
     www.diversiteit.be

     EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
     Oudergemselaan 63
     1040 Brussel
     T 02 282 46 10
     E info@easpd.eu
     www.easpd.eu
     Continue Reading Koepel- en beleidsorganisaties

      Wil je iets met ons delen, dan kun je dit via deze pagina’s. Gewoon op de knop bovenaan drukken, en je kunt je eigen bijdrages bezorgen.