Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Финансови ресурси

Институции и фондове, които помагат на деца с увреждания да получат финансова помощ за лечения и рехабилитация
Безвъзмездно финансиране

1.Агенция за Социално Подпомагане
АСП отпуска парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления. За повече  информация  посетете сайта им на http://www.asp.government.bg

2. Фонд  “Протегни Ръка”
Фонд “ПРОтегни Ръка” е благотворителен фонд на служителите на “ПроКредит Банк” АД. Средствата набрани чрез благотворителния фонд могат да се използват за финансово подпомагане при закупуване на помощни средства на деца с увреждания на възраст до 18 години. Фондът отпуска ежегодно до 1000 лв за дете.
Continue Reading Полезна информация за родители които имат нужда от финансова помощ.

  Практиката на “КЦМ 2000 Груп” е различна. Там създават нова фирма – “Стопански дейности КЦМ” ООД. Управителката Иванка Пискова, обясни, че се занимават с комунално – битово обслужване, различни дейности по почистване, озеленяване, хигиенизиране и охрана. След разширяването на дейността са разкрити и работни места за шивачки. В момента в предприятието работят 102-ма души, като от тях 53-ма са с намалена работоспособност. За 10 годишния период от съществуването на фирмата, направените инвестиции са над 500 хил. лв.

   Експертът Габриела Стефанова съобщи, че е публикуван проект за насоки за кандидатстване по процедура „Ново работно място 2015“. Тя има за цел да създаде предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица- безработни младежи до 29 г., такива с ниско образование, продължително безработни и неактивни, безработни и неактивни с увреждания, безработни над 54 години. По процедурата могат да кандидатстват работодатели, без държавните и общинските. За микро, малки и средни предприятия няма да се изисква съфинансиране, докато за големите предприятия то ще е 20 % от БФП. Безработните ще бъдат наемани за 12 месеца.  При необходимост за работното място те се обучават професионално или в ключови компетентности, на хората с увреждания ще бъдат осигурени наставници.

    Международният съюз по далекосъобщенията чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дари сумата от 7000 долара за закупуване на специализирано оборудване за хора със зрителни увреждания за Дома за стари хора в Добрич, съобщават от общината. Дарението ще бъде представено на 10 септември от 13.30 часа в присъствието на зам.министъра на транспорта Камен Спасов и кмета Детелина Николова. То включва изграждане на безжична мрежа, с която ще бъде осигурен интернет достъп до всички помещения в Дома. Голяма част от домуващите са неподвижни или трудно подвижни и допълнителните услуги ще могат да бъдат предоставяни в стаите, където са настанени. Освен това със средствата са закупени таблети, които ще се ползват за комуникация с близки чрез Skype, Viber, социални мрежи и др. Закупени са и преносими компютри, лазерни принтери, мастилено –струен принтер, мултимедия, консумативи за техниката, смарт телевизор за столовата на Дома и софтуер за незрящи.
    Continue Reading Дариха 7 000 долара за оборудване за хора със зрителни увреждания

     Проектни предложения се приемат и по процедура „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок е 31 август до 23,59 часа. Целта на тази процедура е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 години, вкл. които не са в образованието, не се обучават, не работят и не са регистрирани като безработни в Бюрото по труда, обясни експертът Габриела Стефанова. Те ще бъдат идентифицирани, насочени към обучение и заетост, ще получат мотивационно обучение за търсене на работа, за професионална квалификация, ключови компетентности при нужда. Младежи от целевата група ще могат да бъдат наемани на работа до 6 месеца. По процедурата могат да кандидатстват фирми, НПО със стопанска дейност, общини и бюджетни предприятия.

      Създаване на условия за качествена заетост на хората с увреждания и подобряване на достъпа им до здравни и социални услуги са сред приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020. Това посочиха от Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил на информационна среща, за представяне на възможности по линия на новата ОПРЧР, насочени към хората с увреждания.
      Сред планираните за финансиране в Програмата дейности в тази сфера са предоставяне на „подкрепена заетост” за хората с увреждания; обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия; оборудване и адаптиране на работни места; подобряване достъпа до здравеопазване. Част от предвидените мерки включват премахване на институционалния модел за хора с увреждания и предоставяне на подкрепящи услуги в общността или в домашна среда за тази и други уязвими групи от населението. Предвижда се също подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
      Continue Reading ОИЦ – Кюстендил представи възможности за финансиране по ОПРЧР за хората с увреждания

       Областният информационен център-Русе представи пред медиите три процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 ( Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС за България).
       Целта на процедурата „Независим живот“ е подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на хора с увреждания и на хора над 65 години, които не са в състояние да се самообслужват. Освен това тя ще даде възможност за връщане на реалния пазар на труда на лица, които полагат грижи за свои близки с увреждания. От една страна по този начин ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да ползват интегрирани услуги според индивидуалните си потребности, обясни експертът Диана Григорова. Тя съобщи, че „Независим живот“  надгражда предходни процедури за предоставяне на социални услуги.  Допустими по тази процедура кандидати са общините. Има три крайни срока за кандидатстване – 10 юни, 10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.
       Continue Reading ОИЦ представи три процедури по ОП “Развитие на човешките ресурси”

        ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

        Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

        НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

        · Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.
        Continue Reading Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

         Едно от най-съществените задължения на работодателя е да пригоди работното място към нуждите на лицето с увреждане – да осигури достъп до работното място, подходящо оборудване и работно време при спазване на изискванията за охрана на труда, които компенсират увреждането на лицето и му осигуряват възможност да работи. В Закона за интеграция на хората с увреждания е предвидена програма за подпомагане на този процес. Всеки работодател може да кандидатства с проект пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства в размер до 16 000 лв. (18 000 лв.) за осигуряване на достъп на лице с увреждане, адаптиране и оборудване на работното място. Осигурените активи остават собственост на работодателя. В случая държавната субсидия не се връща и върху нея няма лихви. Кандидатът трябва да има регистрирана дейност най-малко една година преди подаването на документите за финансиране; да няма изискуеми публични задължения (удостоверение от НАП); да не е получил държавни помощи общо в размер над 200 000 евро за последните три данъчни години; да няма експортно ориентирани дейности – директен експорт. Получаваните суми от Агенцията за хората с увреждания могат да се използват за осигуряване на достъп до работното място за лица с трайни увреждания (до 7 500 лв.), за приспособяване на работното място за лица с трайни увреждания (до 2 500 лв. за едно работно място), за оборудване на работното място за лица с трайни увреждания (до 6 000 лв. за едно работно място или 8 000 лв. за новоназначено лице). Отпускането на средствата от Агенцията за хората с увреждания на класираните работодатели става при условие, че след приключване на инвестиционния проект на специализираното работно място се наема лице от целевата група за срок, не по-кратък от 36 месеца. Работодателят, сключил договор по чл. 25, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ползва редица предимства. Ако при сключване на договор с АХУ, посочените като кандидати за наемане на лица са включени и в Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания към Агенцията по заетостта (бюрата по труда), работодателят получава от държавата и не прави собствени разходи в продължение на 3 години за: минимална работна заплата; осигуровки; отпуски. Ако наетите лица не са включени в програмата или средствата по нея са изчерпани, техните заплати са за сметка на работодателя, но държавата поема заплащането на 30 % от внесените за лицето осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. Лицата с увреждане имат гарантирана работа не по-малко от 3 години след осигуряването и оборудването на работното място, достъп до адаптирано и оборудвано работно място съобразно увреждането на лицето, заплащане в размер, не по-малък от минималната работна заплата в страната, пълен размер осигуровки.

          Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно разпоредбите на този закон сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението, а  месечната данъчна основа  се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на ЕР на ТЕЛК.