Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Образование и обучение

Проектни предложения се приемат и по процедура „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок е 31 август до 23,59 часа. Целта на тази процедура е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 години, вкл. които не са в образованието, не се обучават, не работят и не са регистрирани като безработни в Бюрото по труда, обясни експертът Габриела Стефанова. Те ще бъдат идентифицирани, насочени към обучение и заетост, ще получат мотивационно обучение за търсене на работа, за професионална квалификация, ключови компетентности при нужда. Младежи от целевата група ще могат да бъдат наемани на работа до 6 месеца. По процедурата могат да кандидатстват фирми, НПО със стопанска дейност, общини и бюджетни предприятия.

  ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

  Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

  НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  · Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.
  Continue Reading Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

   Агенцията по заетостта (АЗ) стартира Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. В дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) в страната ще бъдат обявени условията за кандидатстване на работодатели.
   Чрез Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.
   Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година.

    Обща цел:
    Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
    Специфични цели:
    • ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
    • повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
    Continue Reading ПРОЕКТ ВG051РО001- 4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“