Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Образование и обучение

По-нататъшното нарастване на размера на дисплеите вече няма смисъл: смартфоните станаха толкова големи, че както се казва в един стар анекдот, вече идва време за куфарите. Както всички виждаме, размерите на смартфоните започват да граничат с тези на компактните таблети. А като правило последните вече могат и също да “звънят” (а нерядко са и по-евтини) и увеличаването на размера на дисплеите е просто глупаво. Тази забавна ситуация няма да продължи повече от половин до една година, защото след това вече няма и да е забавна.
Continue Reading Еволюцията на днешния смартфон

  С „Въведения в роботиката” започна курсът по програмиране във Варна, в който първоначални знания и умения получиха 28 младежи с двигателни проблеми. Обучението е напълно безплатно за младите хора и им дава основни знания по програмиране, които те могат да развиват.
  Най-добрият пример, че младите хора могат да успеят като програмисти, въпреки че сега прохождат, са самите лектори. Единият от тях е бил пианист, а друг – строителен работник. Сега професията и на двамата е “програмист”.
  “Дори преди едната лекция, единият програмист, за когото стана дума вече, излезе, изсвири нещо на пиано, което беше оставено в обучителната зала, и след това започна да се занимава със самата тема”, каза лекторът Венелин Добрев.
  Continue Reading Обучение на младежи с увреждания

   it_group

   Възможностите за съвместна работа по проекти, свързани с телекомуникации и иновационни технологии за подобряване качеството на водата, бяха обсъдени по време на работна среща на кмета Кольо Милев с представители на италиански фирми.
   От италианска страна бяха направени кратки презентации на дейността и реализираните на проекти, чието финансиране в голямата си част е осигурено от европейски фондове. Фирма „Perrone associati”, която развива дейност свързана с проектиране и остойностяване на недвижими имоти и телекомуникации, представи пред кмета реализиран вече проект за самостоятелна мрежа за информационен трансфер на няколко италиански общини.

    Цел на процедурата:    Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
    Кога?    През 2015 г. се очаква да има 1 краен срок за кандидатите, с очакван прием от Юли 2015 г. до Септември 2015 г.
    Кой?    микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели;
    Continue Reading Ново работно място 2015

     От началото на годината СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Иван Шишманов” във Варна разполага с оборудвана сензомоторна стая. Новата придобивка е дарение от „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД и ще подпомага развитието на деца с нарушено зрение в образователната институция.
     Училището предлага програми за обучение на зрително затруднени деца, които осигуряват самостоятелност на децата със зрителни увреждания и тяхната успешна интеграция в обществото. В СОУ за ДНЗ „Проф. Иван Шишманов” се обучават 154 ученици с нарушено зрение, като 116 от тях са и с множество увреждания.
     Continue Reading Сензомоторна стая ще подпомага развитието на деца с нарушено зрение

      pic2_7

      Часовете по английски език се провеждаха в кабинет, оборудван с компютри. Учениците не само изучаваха поетапно английски език на ниво начинаещи, но и овладяха или усъвършенстваха уменията си за работа с компютър.
      В програмата са използвани и различни цветове за индикация на словесните символи на английски и български език, както и за обозначаване на транскрипцията (съответно син, зелен и червен). Използването на трите езика, представени тук в низходяща последователност, изразяваща степента им на трудност при овладяването от ученици със слухови нарушения: български жестов, български и английски, улесни максимално възприемането на новата информация, подавана чрез непознатия код: английски език.

       Незнайно защо, но цели петима квестори пазят незрящо момче на матурите в Пловдив да не преписва, гръмна агенция “Блиц”. Детето е в седми клас, на 100% е загубило зрението си, но е пълен отличник. Майката Дарина Тодорова, която е известен адвокат под тепетата.
       Днес синът ми е на матура – втората по математика. Преди ден беше по български език. Да, той се яви и на втори модул, който така и не беше направен на брайл, но поради липса на друга възможност и с мое съгласие, Министерство на образованието разреши явяването му, като всичко му се чете. И в този случай, при дете със 100% слепота има 5 човека – квестори и ресурсни учители, както и камера. Ако някой ми отговори на въпроса как може да препише това дете, ще му бъда благодарна. За статистика в стая с 25-30 ученика има двама квестори. Това е накратко част от историята за образованието на едно дете с увреждане в масово българско училище”.

        Посолството на Финландия организира семинар, посветен на социалната интеграция на хората с увреждания „ ДОСТОЕН ЖИВОТ, УВАЖЕНИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ“, който ще се проведе на 19 май 2015 г. от 13.00 до 17.00 ч. в Дома на Европа, бул. „Г.С. Раковски“ №124.
        Приобщаването на хората с увреждания е важна задача в дневния ред на обществото и политиците. Целта на семинара е да се покажат добри практики и успешни модели за предоставяне на социални и здравни услуги, приобщаващо образование, професионално обучение и заетост на хората с увреждания във Финландия и България.

         Хора с увреждания от цяла България могат да кандидатстват за платен стаж в Европейския парламент (ЕП). Инициативата е насочена както към висшисти, завършили университет или приравнена институция, така и към граждани с по-ниска образователна степен. Стажовете, които се провеждат в Брюксел и Люксембург, са с продължителност от 5 месеца, като месечното възнаграждение възлиза на 1130.56 евро. Основната цел на програмата е да даде на голям брой хора с увреждания полезен професионален опит и възможност да се запознаят с дейността на ЕП.
         Continue Reading Ценна възможност

          „Създаване на достъпна архитектурна среда” е нова национална програма, която ще се финансира през тази година. Целта е да се създадат подходящи условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални образователни потребности в системата на народната просвета. Общият брой на тази група деца и ученици през учебната 2014/2015 г. е 12 644. Бюджетът на програмата е 1 млн. лв. Със средствата ще се изгражда подходяща инфраструктура за достъп до държавните училища, рампи, подемници, асансьори, санитарни възли.