Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Условия

Когато използвате този уебсайт се счита, че сте прочели и сте приели следните Правила и условия:

Следната терминология се отнася за тези „Правила и условия“, „Защита на личните данни“ и „Изявление за ограничена отговорност“ и някои други или всички споразумения: „Потребител“, „Вие“, „Ваш“ се отнасят за Вас – лицето, ползващо този уебсайт и приело правилата и условията на DigiPlace4All. „DigiPlace4All“, „Самите ние“, „Ние“ и „Нас“, се отнася за DigiPlace4All. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Потребителя, така и за нас; или само за потребителя, или само за нас. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и/или той/тя или те, се приемат за взаимозаменяеми и следователно се отнасят за същото.

Защита на личните данни

Ние се ангажираме да защитаваме личните Ви данни. Въз основа на необходимост от осведомяване, оторизирани служители в рамките на DigiPlace4All използват само информацията, събрана от индивидуални потребители. Ние постоянно преглеждаме нашите системи и данни, за да гарантираме възможно най-добрата услуга за нашите потребители.

Конфиденциалност

Всяка информация, касаеща Потребителя и съответните му/й записи се считат за конфиденциални и следователно няма да бъдат разкривани на трети лица, които не са партньори в DigiPlace4All. Потребителите имат право да искат да видят и да получат копия на всички записи на Потребителя, които пазим, при условие, че сме получили своевременно предизвестие за такова искане. Потребителите се приканват да пазят копия на всяка литература, издадена във връзка с предоставянето на нашите услуги. Където е подходящо ние ще издаваме Акаунт на потребителя с подходяща писмена информация, текстове или копия на архивите, като част от приетия договор в полза и на двете страни.

Ние няма да продаваме, споделяме или заемаме Вашата лична информация на трети лица, или да ползваме имейл адреса Ви за непоискани писма. Всички електронни писма, изпратени от DigiPlace4All ще бъдат свързани с предоставяне на приетите услуги.

Изключения и ограничения

Информацията в този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“. Съобразно позволеното от правна гледна точка, DigiPlace4All:

  • изключва всички декларации и гаранции, свързани с този уебсайт и неговото съдържание или това, което е или може да бъде предоставено от съдружници или други трети лица, в това число и във връзка с каквито и да са неточности или пропуски в този уебсайт и/или литературата на DigiPlace4All; и
  • изключва всякаква отговорност за щети, произлезли от или във връзка с Вашата употреба на този уебсайт. Това включва, без ограничение, щети на Вашия компютър, компютърен софтуер, системи и програми и данните в тях или каквито и да са други преки или непреки, последстващи или инцидентни щети.

В случай, че не е посочено друго, услугите в този уебсайт са достъпни само в Белгия, България, Ирландия и Полша. Вие носите отговорност единствено за оценяването на конкретната цел за всички сваляния, програми и наличен текст в този уебсайт. Преразпространението или препубликуването на всяка част от този уебсайт или неговото съдържание са забранени, в това число и чрез рамкиране или чрез подобни или други средства, без изричното писмено съгласие на DigiPlace4All. DigiPlace4All не гарантира, че услугата на този уебсайт ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, въпреки че тя се предоставя възможно най-добре. Използвайки тази услуга, Вие предпазвате DigiPlace4All от всяка загуба или щета, независимо по какъв начин, независимо по каква причина.

Регистрирани данни

Ние използваме IP, за да анализираме тенденции, администрираме сайта, проследяваме движението на потребителя и да събираме широка демографска информация за обща употреба. IP адресите не са свързани с разкриване на лична информация. Освен това, с цел системно администриране, засичане моделите на употреба и отстраняване на неизправности, нашите уеб сървъри автоматично записват стандартната информация за влизане в сайта, в това число вид браузър, брой влизания, изискван URL и URL препратка. Тази информация не се споделя с трети лица и се използва само в рамките на DigiPlace4All при необходимост от осведомяване. Всяка друга лична информация, свързана с тези данни, няма да бъда ползвана по какъвто и да е начин, различен от горепосочения, без Вашето изрично разрешение.

Бисквитки (Cookies)

Като повечето интерактивни уебсайтове DigiPlace4All използва бисквитки, за да можем да възвръщаме информацията за потребителя за всяко посещение. Бисквитките са използвани в някои части на нашия сайт, за да се разкрие функционалността на съответната част и да се улеснят посетителите на сайта.

Линкове към този уебсайт

Вие не може да създавате линк към която и да е страница на този уебсайт, без нашето предварително писмено съгласие. Ако създадете линк към страница на този уебсайт, Вие го правите на собствен риск и изключенията и ограниченията, посочени по-горе, ще бъдат приложени към Вашата употреба на този уебсайт.

Линкове от този уебсайт

Ние не контролираме, нито преглеждаме съдържанието на уебсайтовете на трети страни, към които има линкове в този уебсайт. Изразените мнения или появилите се материали в тези сайтове не са здължително споделени или одобрени от нас и ние не трябва да бъдем считани за публикуващи такива мнения или материали. Молим, бъдете наясно, че ние не сме отговорни за практиките относно личните данни или съдържанието в тези сайтове. Ние насърчаваме нашите потребители, когато напуснат нашия сайт да прочитат условията за използване на личните данни в сайтовете, които посещават. Вие трябва да оцените сигурността и достоверността на който и да е друг сайт, свързан с този сайт или достигнат от Вас чрез този уебсайт, преди да разкриете каквато и да е лична информация в тях. DigiPlace4All не поема никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, причинени по какъвто и да е начин, в резултат от разкриването на лична информация от Вас към трети страни.

Авторски права

Авторските права и всички свързани с интелектуалната собственост права са изявени във всички текстове, свързани с услугите на DigiPlace4All и с цялото съдържание на този уебсайт.

Общуване

Информация за контакт може да бъде намерена в линка Свържете се с нас на нашия уебсайт.

Форсмажор

Никоя от страните няма да носи отговорност пред другата за всяко неизпълнение на задълженията по всяко Споразумение, което се дължи на събитие извън контрола на тази страна, каквото може да бъде, но не се свежда само до всяко дело на Бог, тероризъм, война, политически бунт, въстание, размирици, граждански неподчинения, граждански или военни действия, земетресение, наводнение или всяко друго физическо или създадено от човека обстоятелство извън нашия контрол, което води до прекратяване на дадено споразумение или влязъл в сила договор, нито което би могло да бъде предвидено. Всяка Страна, засегната от такова събитие, незабавно информира другата Страна и ще положи всички разумни усилия, за да се съобрази с правилата и условията за всяко Споразумение, съдържащо се тук.

Писмено отказване от права и задължения

Неспазването на една от Страните по договора да следва стриктно някои от разпоредбите на това или всяко друго Споразумение или неуспехът на една от Страните да упражни право или средство за защита, на които има право по този договор не представлява отказ от него и няма да доведе до намаление на задълженията по настоящото или друго Споразумение. Никой отказ от права и задължения по някоя от разпоредбите на това или друго Споразумение не влиза в сила, освен ако не е изрично обявен за такъв и е подписан от двете Страни.

Общи условия

Ирландското законодателство определя тези правила и условия. Влизайки в този уебсайт (и ползвайки нашите услуги), Вие се съгласявате с тези правила и условия и с юрисдикцията на английския съд, който ще се произнесе за всички спорове, произлизащи от достъпа до този уебсайт. Ако някои от тези правила се смятат за невалидни или непредвидими поради каквито и да са причини (в това число, но не само изключенията и ограниченията, посочени по-горе), то невалидната или непредвидимата разпоредба ще бъде премахната от тези правила и условия, а останалите остават в сила. Неуспехът на DigiPlace4All да наложи която и да е от разпоредбите, посочени в тези Правила и условия и всяко Споразумение или неуспехът да упражни възможност за прекратяване, не трябва да се счита за официален отказ от права и задължения по тези разпоредби и няма да повлияе върху валидността на тези Правила и условия или на което и да е Споразумение или върху правото за прилагане на всяка друга разпоредба. Тези Правила и условия няма да бъдат променяни, модифицирани или допълвани, освен в писмена форма и с подпис на оторизирани представители на DigiPlace4All.

Известяване за промени

DigiPlace4All си запазва правото да променя тези условия от време на време както сметне за редно, а последвалото влизане в сайта от Ваша страна ще сигнализира, че приемате съответната промяна в тези правила. Ако има промени в нашата политика за ползване на личните данни, ние ще ги обявим на началната страница на сайта, а също и на други ключови страници. Ако има някакви промени в начина, по който използваме личните данни на клиентите на нашия сайт, ще бъде изпратено известие по имейл на всички засегнати лица. Всички промени в нашата политика за използване на личните данни ще бъдат публикувани на нашия уебсайт 30 дни предварително. Затова Ви съветваме редовно да препрочитате това Споразумение.

Тези правила и условия са част от Споразумение между Потребителя и Нас самите. Влизайки в този уебсайт Вие индикирате разбиране, съгласяване и приемане на Изявление за ограничена отговорност и пълните Правила и условия, съдържащи се тук.

© Copyright 2013-2018 DigiPlace4all. All rights reserved.